Privacybeleid

Privacybeleid Groninger Studenten Toneel


Over ons privacybeleid
Het Groninger Studenten Toneel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening jegens onze leden en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het lidmaatschap van het Groninger Studenten Toneel en de daarop ontsloten dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 januari 2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons bestuur. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Google (Gmail)
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Rabobank
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen maken wij gebruik van het platform van Rabobank Internetbankieren. Rabobank verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Rabobank heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Rabobank behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Rabobank Internetbankieren’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Rabobank bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Doel van de gegevensverwerking, Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van uw lidmaatschap bij het Groninger
Studenten Toneel. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens
met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later
moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Groninger Studenten Toneel op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of
strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw
gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt
daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel
bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als
u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens
te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden
verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten
kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van
uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij
u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken,
in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle
afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling
die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op
een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben
op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking
doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze
gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatie Recht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek in redenen omkleed met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door in opdracht van Groninger Studenten Toneel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Cookies
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in de desbetreffende privacyverklaring.


Foto’s/video's Door middel van het accepteren van dit privacybeleid accepteert u ook het maken van foto’s en video’s waar u herkenbaar op staat tijdens verenigingsevenementen, borrels, producties of andere verenigingsactiviteiten. Hiernaast stemt u in met het publiceren van die foto’s/videobeelden in de besloten en openbare Facebookgroepen van het Groninger Studenten Toneel, de openbare Instagrampagina, de besloten whatsappgroep, de website van het Groninger Studenten Toneel, en de GST-blog van de Redactiecommissie. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken met terugwerkende kracht. In dat geval zullen alle foto’s en/of video’s waar u herkenbaar op staat uit het archief en de eerdergenoemde digitale platformen verwijderd worden. Bij vragen, opmerkingen of wensen over het gebruik van uw foto’s/videobeelden kunt u terecht bij het bestuur van de vereniging, te bereiken via ondergenoemde contactgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op onze website vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:
Groninger Studenten Toneel
Munnekeholm 10
9711 JA Groningen
Nederland

Rick Albert van der Leij, Secretaris

secretaris@groningerstudententoneel.nl

Onze sponsoren