Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Het Groninger Studenten Toneel (GST) is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit de via deze website verkregen informatie, waaronder begrepen informatie verkregen via in deze website vermelde hyperlinks naar bestanden en andere websites.

Copyright

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij het GST of de maker van deze website.

Het is op geen enkele manier de bedoeling van het GST auteursrechtelijk beschermde content te gebruiken op deze site zonder de toestemming van de rechthebbende. Mocht u toch van mening zijn dat bepaalde content inbreuk maakt op uw rechten dan kunt u contact opnemen met het GST. Er zal in dit geval zorgvuldig naar de klacht gekeken worden en indien de klacht naar onze mening gegrond is zal zo snel mogelijk de content aangepast of verwijderd worden.

Zonder schriftelijke toestemming van het GST is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen. Een vermelding naar ons via een link op uw eigen website is altijd toegestaan.

Privacy

Persoonlijke gegevens die aan het GST zijn verstrekt via de website/mail zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden, met uitzondering van politie en justitie in het geval van misdrijf en/of bedreiging. Het GST houd gegevens van bezoekers van deze site bij. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt en zullen uitsluitend voor statistieken en optimalisatie van de site gebruikt worden.

Overig

De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om het GST te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.

Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Wij behouden ten alle tijden het recht deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

Wij wensen u veel plezier op deze website.